百家姓:

        《百家姓》,是一篇关于中文姓氏的文章。按文献记载,成文于北宋初。原收集姓氏411个,后增补到568个,其中单姓444个,复姓124个。[详细介绍]

《百家姓》全文

Ctrl+F,查询您得姓氏
Zhào Qián Sūn LǐZhōu Wú Zhèng Wáng
赵 钱 孙 李周 吴 郑 王
Féng Chén Chǔ WèiJiǎng Shěn Hán Yáng
冯 陈 楮 卫蒋 沈 韩 杨
Zhū Qin Yoú XǔHé Lǚ Shi Zhāng
朱 秦 尤 许何 吕 施 张
Kǒng Cáo Yán HuàJīn Wèi Táo Jiāng
孔 曹 严 华金 魏 陶 姜
Qī Xiè Zōu YùBǎi(Bó) Shuǐ Dòu Zhāng
戚 谢 邹 喻柏 水 窦 章
Yún Sū Pān GěXī Fàn Péng Láng
云 苏 潘 葛奚 范 彭 郎
Lǔ Wéi Chāng MǎMiáo Fèng Huā Fāng
鲁 韦 昌 马苗 凤 花 方
Yú Rén Yuán LiǔFēng Bào Shǐ Táng
俞 任 袁 柳酆 鲍 史 唐
Fèi(Bì) Lián Cén XuēLéi Hè Ní Tāng
费 廉 岑 薛雷 贺 倪 汤
Téng Yīn Luó BìHǎo Wū ān Cháng
滕 殷 罗 毕郝 邬 安 常
Lè(Yuè) Yú Shí FùPí Biàn Qí Kāng
乐 于 时 傅皮 卞 齐 康
Wǔ Yú Yuán BǔGù Mèng Píng Huáng
伍 余 元 卜顾 孟 平 黄
Hé Mù Xiāo YǐnYáo Shào Zhàn Wāng
和 穆 萧 尹姚 邵 湛 汪
Qí Máo Yǔ DíMǐ Bèi Míng Zāng
祁 毛 禹 狄米 贝 明 臧
Jì Fú Chéng DàiTán Sòng Máo Páng
计 伏 成 戴谈 宋 茅 庞
Xióng Jǐ Shū QūXiàng Zhù Dǒng Liáng
熊 纪 舒 屈项 祝 董 梁
Dù Ruǎn Lán MǐnXí Jì Má Qiáng
杜 阮 蓝 闽席 季 麻 强
Jiǎ Lù Lóu WēiJiāng Tóng Yán Guō
贾 路 娄 危江 童 颜 郭
Méi Shèng Lín DiāoZhōng Xú Qiū Luò
梅 盛 林 刁锺 徐 丘 骆
Gāo Xià Cài TiánFán Hú Líng Huò
高 夏 蔡 田樊 胡 凌 霍
Yú Wàn Zhī KēZǎn Guǎn Lú Mò
虞 万 支 柯昝 管 卢 莫
Jīng Fáng Qiú MiàoGān Xiè Yīng Zōng
经 房 裘 缪干 解 应 宗
Dīng Xuān Féi DèngYù Shàn Háng Hóng
丁 宣 贲 邓郁 单 杭 洪
Bāo Zhū Zuǒ ShíCuī Jí Niǔ Gōng
包 诸 左 石崔 吉 钮 龚
Chéng Jī Xíng HuáPéi Lù Róng Wēng
程 嵇 邢 滑裴 陆 荣 翁
Xún Yáng Yū HuìZhēn Qū Jiā Fēng
荀 羊 於 惠甄 麹 家 封
Ruì Yì Chǔ JìnJí Bǐng Mí Sōng
芮 羿 储 靳汲 邴 糜 松
Jǐng Duàn Fù WūWū Jiāo Bā Gōng
井 段 富 巫乌 焦 巴 弓
Mù Kuí(Wěi) Shān GǔChē Hóu Fú Péng
牧 隗 山 谷车 侯 宓 蓬
Quán Xī Bān YǎngQiū Zhòng Yī Gōng
全 郗 班 仰秋 仲 伊 宫
Nìng Qiú Luán BàoGān Tǒu Lì Róng
宁 仇 栾 暴甘 斜 厉 戎
Zǔ Wǔ Fú LiúJǐng Zhān Shù Lóng
祖 武 符 刘景 詹 束 龙
Yè Xìng Sī SháoGào Lí Jì Bó
叶 幸 司 韶郜 黎 蓟 薄
Yìn Sù Bái HuáiPú Tái Cóng è
印 宿 白 怀蒲 邰 从 鄂
Suǒ Xián Jí LàiZhuó Lìn Tù Méng
索 咸 籍 赖卓 蔺 屠 蒙
Chí Qiáo Yīn YùXū Nài Cāng Shuāng
池 乔 阴 郁胥 能 苍 双
Wén Shēn Dǎng ZháiTán Gòng Láo Páng
闻 莘 党 翟谭 贡 劳 逄
Jī Shēn Fú DǔRǎn Zǎi Lì Yōng
姬 申 扶 堵冉 宰 郦 雍
Xì Qú Sāng GuìPú Niú Shòu Tōng
郤 璩 桑 桂濮 牛 寿 通
Biān Hù Yān JìJiá Pǔ Shàng Nóng
边 扈 燕 冀郏 浦 尚 农
Wēn Bié Zhuāng YànChái Qú Yán Chōng
温 别 庄 晏柴 瞿 阎 充
Mù Lián Rú XíHuàn ài Yú Róng
慕 连 茹 习宦 艾 鱼 容
Xiàng Gǔ Yì ShènGē Liào Yǔ Zhōng
向 古 易 慎戈 廖 庾 终
Jì Jū Héng BùDū Gěng Mǎn Hóng
暨 居 衡 步都 耿 满 弘
Kuāng Guó Wén KòuGuǎng Lù Quē Dōng
匡 国 文 寇广 禄 阙 东
ōu Shū Wò LìYù Yuè Kuí Lóng
欧 殳 沃 利蔚 越 夔 隆
Shī Gǒng Shè NièCháo Gōu áo Róng
师 巩 厍 聂晁 勾 敖 融
Lěng Zī Xīn KànNā(Nuó) Jiǎn Ráo Kōng
冷 訾 辛 阚那 简 饶 空
Zēng Wú Shā NièYǎng Jū Xū Féng
曾 毋 沙 乜养 鞠 须 丰
Cháo Guān Kuǎi XiāngZhā Hòu Jīng Hóng
巢 关 蒯 相查 后 荆 红
Yóu Zhú Quán LùGě(Gài) Yì Huán Gōng
游 竺 权 逑盖 益 桓 公
Mòqí SīmǎShàngguān ōuyáng
万俟 司马上官 欧阳
Xiàhóu ZhūgěWénrén Dōngfāng
夏侯 诸葛闻人 东方
Hèlián HuángfǔYùchí Gōngyáng
赫连 皇甫尉迟 公羊
Tántái GōngyěZōngzhèng Púyáng
澹台 公冶宗政 濮阳
Chúnyú ChányúTàishū Shēntú
淳于 单于太叔 申屠
Gōngsūn ZhòngsūnXuānyuán Línghú
公孙 仲孙轩辕 令狐
Zhōnglí YǔwénZhǎngsūn Mùróng
钟离 宇文长孙 慕容
Xiānyú LǘqiūSītú Sīkōng
鲜于 闾丘司徒 司空
Qíguān SīkòuZhǎng Dū Zǐchē
丌官 司寇仉 督 子车
Zhuānsūn DuānmùWūmǎ Gōngxī
颛孙 端木巫马 公西
Qīdiāo YuèzhèngRǎng sì Gōngliáng
漆雕 乐正壤驷 公良
Tuòbá JāgǔZǎifǔ Gǔliáng
拓拔 夹谷宰父 谷梁
Jìn Chǔ Yán FǎRú Yān Tú Qīn
晋 楚 阎 法汝 鄢 涂 钦
Duàngān BǎilǐDōngguō Nánmén
段干 百里东郭 南门
Hūyán Guī HǎiYángshé Wēishēng
呼延 归 海羊舌 微生
Yuè Shuài Gōu KòngKuàng Hòu Yǒu(Yòu) Qín
岳 帅 缑 亢况 后 有
Liángqiū ZuǒqiūDōngmén Xīmén
梁丘 左丘东门 西门
Shāng Móu Shé Nài(Mǐ)Bó Shǎng Nángōng
南宫
Mò Hǎ Qiáo DáNián ài Yáng Tóng
Dìwǔ Yán Fú《Bǎi Jiā Xìng》Zhōng
第五 《百家姓》终
  • 李王张刘陈,杨赵黄周吴;
  • 徐孙胡朱高,林何郭马罗。
  • 梁宋郑谢韩,唐冯于董萧;
  • 程曹袁邓许,傅沈曾彭吕。